## Ivar bygde i 1651 ei stove med glas i. Stova bygde han av tømmer frå Jutdal.

Shared note

Ivar bygde i 1651 ei stove med glas i. Stova bygde han av tømmer frå Jutdal.

Ivar eigde i 1642 garden Jutdal. Aaland skriv: "I 1642 vart Anders Kolbeins. frådømd garden for skuld til eigaren, Lensmann Ivar Lødøen. Ivar bygsla då bruket til til Per Lasses. Då Per skulle så om våren, gjekk Anders på han med ein staur og slo så blodet flaut." Og so fylgjer ei lang historie om rabalderet mellom Anders Kolbeins. og kona hans Eli Olsd. på den eine sida, og Per Lasses. med familie og Lensmann Ivar Lødøen på den andre sida.

Tingbok for Nordfjord 1650 del II (Avskrift av Hjørdis Otneim)

Anno 1650: Dend 17 Julj bleff allminndelig følchesting holden paa dawiighs Fougdegaard, aff woris Gunstige Gode H: SlozHerre, Erlig. och wellb: Mand Offue Bielche til Østrad Kong Maytte hoigbetrode befalningsmand paa Bergenshuus [och vnderliggende] lehne neruerende Erlig, well wiis, och forneme Mand [Jacob hansen] Borgen, och Guletings laugmand, saa och Erlig, och wellact Mand Christen Hansen Kong Maytte fougett vdj Sundfiord, aff Bundelensmendene, Arne hegdall, lauriz Reed, Hans Røgh, Rasmus Møchelbost, Niels Mortensen Murestadør, och Rasmus Borchne, aff laugrettesmend, Arne Sunde Anders Røgh Børge Melum, Jacob Murj, Oluff warreid, Anders Aasmundnes, Jacob lied, lauriz lund, Elland Nore Rasmus Nauffue, Hans Schorbøen, och Peder Røbergh, med menige thingallmue.

Anden dagen som er dend atten Julij vdj welbtt: woris Gunstige H SlozHerres, wellwiise H laugsmand, Jacob hansen item H: Jacob Rasmusen sogneprest til Selloø Prestegield samptt wellacte Mand Christen hansen Kong Maytte Fougett vdj Sundfiord deiris biwerelse, Fremkom Hedelig, och wellerd Hans wilcken och wed woris Gunstige welb: H: SlozHerres Citation haffde ladett hid steffne, Hedelig, och wellerd Absolon Jørgensen, formedelst hand schall neruerende aff laugrettesmend Elland Nore, Rasmus Nauffue, Jacob lied, lauriz lund, Hans Dybedall, och Peder Røberg

[.....snip....] 24 Same dagh bleff tilneffnd effterschne: tholff Mend Anders Aasmundnes Rasmus Møchelbost, lauriz lund, Elland Nore, Rasmus Nauffue, Peder Rundereim, Hans scorbøen, Rasmus Førde Børge Melum, Jacob Murj, Anders hulichsen louen, och Oluff werlou fremkom Jffuer Pouffuelsen lødøen, och beklagede, der hand aff daa Fougd Peder laurizen, war befalett, att vdkaste Erich hiellebache, for hand iche wilde effterkomme en dom, som H: Samuel Bugge offuer hanom forhuerffuet haffde formedelst, hand sin førstebøxell iche haffde betald, war dømt fraa sin Jord, och hand huerchen wilde rømme ey heller steffne dommen, och der hand effter Fougdens befaling kom til hans jord [sielff tridie] och begynte att wilde vdkaste huis hand haffde, daa kaste dend anden ind egin, huad hand vdkaste, och førend hand schulde rømme Jorden, førend schulde ded koste sitt liff, daa wilde Jffuer lødøen effter Fougdens befalning fengsle hanom, Mens forne: Erich Jellebache stach hanom først ett sting vdj hoffuedet siden att blodett løb hanom udj øinene, * siden stach hand Jffuer lødøen fire støing, ett vdj hoffuedett vnder ørett, Ett vdj dend høigre axell som hand schar vdj Ett offuer hans wenstre brystworte [offueen for] hiertett, och ett vdj hans wenstre side vnder dend wenstre arm, som war ded farligste och winden gich vd och støngett war emod hierttett for huilchen sagh hand bleff bunden, och schulde haffue wedførtt vdj Fougdegaarden, men hand sleed sig løs, och dermed vndrømte och siden haffuer vndertieden, holdett sig her vdj horningdall, och vndertieden paa andre steder, Forne: Erich Jellebach, haffde intett heremod att sige mens der Jffuer lødøen kom til hanom, och wilde vdkaste hans Gods, som berørtt er, haffde hand en Kniff hiemmelig hos sig, som hand giorde Jffuer lødøen schade med Effter saadan leiligheed och effterdj forne: Erich jellebache haffuer stuchett forbtt: Jffuer lødøen thre dødelige styng, och tho andre styng * 25 der hand aff Fougden war befalett att vdkaste hans Gods, och hand war bundelensmand thilmed ochsaa der hand for saadan hans gierning bleff bunden, och schulde haffue werett førtt thil Fougdegaarden, brød hand sønder ded hand war bunden med hernedre paa Eidett och borttrømte, effter saadan leiligheed, satte Fougden Jens Pedersen vdj rette om hand iche for sadan hans gierning att miste sitt liff, och war paa Kong Maytte: , och welbtt: woris Gode H: SlozHerres wegne dom begerende: Daa effter wy denne sagh haffuer offuerweiett, och effterdj forne: Erich Jellbache haffuer bewist sig som en mordere, och wilde drebe, och mørde forne: Jffuer lødøen, der hand paa sin bestillings wegne, effter Fougdens befalning, hanom med sitt Gods vdkaste schulde, effterom hand en dom H: Samuell Bugge offuer hanom forhuerffuett haffde, och war, hans jord fraadømt, iche effterkommet wilde, och hiemmelig haffde en Kniff hos sig, huormed hand stach hanom tree dødelige saer, och tho andre saar huer faare

hand bleff fangett och bunden och neden paa Eidett, som er mere end fire store mile fraa dend sted hand boede brød sig løs, och vndrømte, Wiste wy ey rettere herudj att kunde kiende end att hand jo bør att miste sitt liff, och hans boeslod att were forfalden til Kong Maytte:

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Ivar Poulss. Lødøen
Ivar Pauls. Lødøen
1585
435 Lødøen, Hornindal
2 1657
363 72 Sunday, December 16, 2012 8:39 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change