I skatten for Sunnfjord 1563, finn vi:

Shared note

I skatten for Sunnfjord 1563, finn vi: "Endrett po Ackmandsetter" som legg 1 laup 9 mrk smør og 17 sølv i skatt. Merknad: "Halffparttenn iordeigende bønders landschyldtt af Sundfiordtt"

"Endrett j Jndre Ackmandsetter" legg 1 daler i skatt. "Brantzøe schipreie"

Frå Diplomatarium Norvegicum b.VI s.806 Sammendrag: Thruls Laurssön, Prest paa Förde, kundgjör, at Endrid Erlingssön paa Agmarset efter Gudstjenesten erholdt tre Dannemænds Vidnesbyrd om, at Gaarden Eysteinsstad i Jölster var Endrids Faders rette Odel.

Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Bergens Museum (No. 86) med to vedhængende Segl remme og to skrevne Bomærker.

Nummer: 774.

Dato: 28 August? 1552. Sted: Vefring Kirkegaard.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Alle men thette breff see eller høre lessis for thennom alle thillstander ieg Truls Laursszøn prest till Førde mett thette mit breff oc nerverende bezeglede handschrefft att aar epter guds byr 1552 paa Veffrings kørcke gord søndagen nest før S: Edise*1 dag epter att messe oc predicke haffde ende fram kom Endrid Ellinsszøn paa Agmarsette oc ther lydelige forsporde sig blant danne mend som then dag kørcke søgt haffde om ther vor nogen som hørt haffde aff gammel mands tale oc besynderlige aff Niels paa Vien y Førde sogn hues odal att Eustenstad mone haffue værit oc huem som rett odals boren er ther til huilchen som haffde værit øde men dog brugit aff forne Niels paa Vien liggendes y Jø(l)sters preste geld: da suarede ther til forstandig gammel oc sand lagretis mand Iffuer y Standal y Bro sogn y Kinde geldt oc vidnede paa sandhed oc danne mands ære att han hørde Niels paa Vien vdi sit yderste ther han aff verden skulle gannge liuste for syn død att epterdj han brugte hinde att Elling paa Agmarsette oc alle hans a(r)f[fuinge] oc epterkomere vore sande odals mend til Eustenstad for

b.VI s.807 gud oc al verden ther paa giffuer han sit jndzegel her neden att henge: thett vidnede oc Jon Eustensøn paa Veffring mett siit in[dzegel] att han saa ledis hørt haffde: framdelis vidnede Andrezs Haluarson *paa y Neusdals sogn paa Korestad att hans fader Haluar paa Ossze reid en sommer natt offer forne Øsstenstad met Ion paa Æredal oc Jon kund giorde Halffuar att Eustenstad vor Ellings odall paa Agmarsette. her paa bedis oc fick forne Endrid Ellinsøn it vforfalskit kørcke proff oc mit signete her næden fore att saa gick til j sandhed.

Tillegg: Brevet sees af en Paaskrift at være irettelagt en Gang senere i samme Aarhundrede (1586?).

*1 Feilskrift for Egidius?

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Endre Ellings. Apnaset
1530
490 Apnaset, Naustdal
1 Sunday, February 27, 2005 11:32 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Abbreviation Author Publication Individuals Families Media objects Shared notes Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change